detail.asp?id=3327 中国亚博体育最新版app网上经(泰) 亚博体育最新版app,亚博国际靠谱吗,亚博正品平台
|亚博体育最新版app首页|||亚博体育最新版app宝库| |亚博体育最新版app私塾| |亚博体育最新版app大师| |亚博体育最新版app新闻| |亚博体育最新版app商城| |亚博体育最新版app论坛|| 亚博体育最新版app农历|
? ? ?
属于:经==>周易 ?

?
? 说卦
序卦
杂卦
上经(乾)
上经(坤)
上经(屯)
上经(蒙)
上经(需)
上经(讼)
上经(师)
上经(比)
上经(小畜)
上经(履)
上经(泰)
上经(否)
上经(同人)
上经(大有)
上经(谦)
上经(豫)
上经(随)
上经(蛊)
上经(临)
上经(观)
上经( 噬嗑)
上经(贲)
上经(剥)
上经(复)
上经(无妄)
上经(大畜)
上经(颐)
上经(大过)
上经(坎)
上经(离)
上经(咸)
上经(恒)
上经(遯)
上经(大壮)
上经(晋)
上经(明夷)
上经(家人)
上经(睽)
上经(蹇)
上经(解)
下经(损)
下经(益)
下经(夬)
下经(姤)
下经(萃)
下经(升)
下经(困)
下经(井)
下经(革)
下经(鼎)
系辞上
下经(震)
下经(艮)
下经(渐)
下经(归妹)
下经(丰)
下经(旅)
下经(巽)
下经(兑)
下经(涣)
下经(节)
下经(中孚)
下经(小过)
下经(既济)
下经(未济)
?
?
上经(泰)
发布时间: ??被阅览数:6397 次
(文字 〖 〗)
?
????11.?泰(卦十一)
?
????ⅱ
?
????ⅰ(乾下坤上)
?
????《泰》:小往大来,吉,亨。
?
????《彖》曰:“泰,小往大来。吉,亨。”则是天地交而万物通也,上下交而其志同也。内阳而外阴,内健而外顺,内君子而外小人,君子道长,小人道消也。
?
????《象》曰:天地交,泰。后以财成天地之道,辅相天地之宜,以左右民。
?
????初九,拔茅茹以其汇。征吉。
?
????《象》曰:“拔茅征吉”,志在外也。
?
????九二,包荒,用冯河,不遐遗。朋亡,得尚于中行。
?
????《象》曰:“包荒,得尚于中行”,以光大也。
?
????九三,无平不陂,无往不复。艰贞无咎。勿恤其孚,于食有福。
?
????《象》曰:“无往不复”,天地际也。
?
????六四,翩翩,不富以其邻,不戒以孚。
?
????《象》曰:“翩翩,不富”,皆失实也。“不戒以孚”,中心愿也。
?
????六五,帝乙归妹,以祉元吉。
?
????《象》曰:“以祉元吉”,中以行愿也。
?
????上六,城复于隍,勿用师,自邑告命。贞吝。
?
????《象》曰:“城复于隍”,其命乱也。

?
|关于我们 | 招聘信息 |联系我们 |友情链接 |相关介绍 |免责申明 |
copyright?2006?Power By confucianism? ?中国亚博体育最新版app网版权所有 ?? 蜀ICP备16005458号